Zasady współpracy program affiliacyjny

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

 • MAKEUSSTRONG prowadzi sklep internetowy, dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.makeusstrong.eu („Serwis”);
 • MAKEUSSTRONG proponuje korzyści dla podmiotów, które przyczyniają się do wzrostu sprzedaży produktów MAKEUSSTRONG, oferowanych za pośrednictwem Serwisu („Produkty”), na warunkach opisanych w ramach Serwisu;
 • Partner jest zainteresowany uzyskaniem statusu „Partnera” w rozumieniu terminologii stosowanej w ramach Serwisu, tj. przystąpieniem do Programu Partnerskiego, scharakteryzowanego w ramach Serwisu („Program Partnerski”);
 • intencją Stron jest potwierdzenie kluczowych korzyści, jakie MAKEUSSTRONG zapewni Partnerowi, w przypadku przystąpienia przez Partnera do Programu Partnerskiego -

- Strony zawierają Umowę o następującej treści

[Przedmiot i cel]

 1. Bez uszczerbku dla udostępnionych za pośrednictwem Serwisu zasad Programu Partnerskiego, MAKEUSSTRONG potwierdza, że w przypadku przystąpienia przez Partnera do Programu Partnerskiego, Partner będzie uprawniony do:
  1. otrzymania prowizji w wysokości 20% wartości brutto Produktów zamówionych za pośrednictwem Serwisu: przez osobę trzecią, która do celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Serwisu posłuży się indywidualnym linkiem lub kodem wygenerowanym w ramach Serwisu na rzecz Partnera, po przystąpieniu przez Partnera do Programu Partnerskiego („Prowizja”);
 2. Prowizja obliczana będzie na podstawie wartości zamówień opłaconych przez nabywcę i nieobjętych zwrotem do MAKEUSSTRONG. Zamówienia opłacone, lecz zwrócone do MAKEUSSTRONG, od których naliczono Prowizję, będą stanowiły podstawę do odpowiedniego obniżenia Prowizji w przyszłości, jeżeli prowizja od Produktów zwróconych, zostanie przednio wypłacona na rzecz Partnera przez MAKEUSSTRONG.
 3. Warunkiem uzyskania przez Partnera prawa do otrzymania Prowizji liczonej od zamówień Produktów dokonanych przez osobą trzecią, o której mowa w ust. 1 lit. a pkt (ii) jest dokonywanie
  i opłacanie przez Partnera zamówień Produktów w ramach Serwisu w imieniu własnym, w każdym miesiącu kalendarzowym począwszy od miesiąca przystąpienia do Programu Partnerskiego, na kwotę wynoszącą co najmniej 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) brutto.
 4. Jeżeli Partner nie będzie zainteresowany wypłaceniem Prowizji, lub nie ma możliwości wystawienia faktury na kwotę brutto wartości prowizji Prowizja może zostać wykorzystana przez Partnera dla celów nabywania Produktów w ramach Serwisu.
 5. Naliczenie Prowizji następować będzie do 15 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu kalendarzowym, a wypłata Prowizji będzie dokonywana na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Partnera, na kwotę brutto w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej faktury MAKEUSSTRONG.

[Postanowienia końcowe]

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, albo w inny sposób wadliwe prawnie, wówczas Strony w dobrej wierze uzgodnią w miejsce takiego postanowienia inne postanowienie, które będzie ważne i niewadliwe, a które będzie możliwie wiernie odzwierciedlać pierwotną wolę Stron.
 2. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozpoznawane będą przez Sąd właściwy dla siedziby MAKEUSSTRONG.